Statut Katolickiej Misji dla Niesłyszących

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę "Katolicka Misja dla Niesłyszących", zwane jest w dalszej części statutu Misją i może używać skróconej nazwy KMDN
 2. Na forum międzynarodowym Misja może używać nazwy „Gliwice Catholic Deaf Mission” i skróconej nazwy GCDM.
 3. Patronem Misji jest św. Filip Smaldone, zaś jej motto brzmi „Servire Surdis”.

 

§ 2

Terenem działania Misji jest Diecezja Gliwicka, a siedzibą jest miasto Bytom.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Misja może prowadzić działalność, poza Diecezją Gliwicką po uzyskaniu zgody właściwego biskupa miejsca.

 

§ 3

Misja działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 poz.104 z dn. 10.04.1989 r. ze zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 2003r. ze zmianami), postanowień niniejszego statutu oraz odnośnych przepisów prawa kanonicznego.

 

§ 4

Misja jest Stowarzyszeniem Katolickim i jako takie podlega nadzorowi Biskupa Gliwickiego zgodnie z odrębnymi przepisami prawa kanonicznego.

 

§ 5

Dekretem Biskupa Gliwickiego powoływany jest Asystent Kościelny. Do jego obowiązków należy aktywne kształtowanie chrześcijańskiej formacji członków Misji.

 

§ 6

Misja używa pieczęci z logiem i swoją nazwą.

 

§ 7

Misja swoją działalność opiera na społecznym działaniu jej członków. Misja może dla realizacji celów statutowych zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem. Członek Misji może zostać zatrudniony na etacie pracownika. Członek Zarządu Misji może zostać zatrudniony na etacie pracownika po zatwierdzeniu tego faktu uchwałą Walnego Zebrania.

 

§ 8

Misja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz może podejmować współpracę w realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Misji jest:
1.        Kształtowanie dojrzałych postaw chrześcijańskich w duchu wartości Ewangelii, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej.
2.        Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, dobroczynna, a także w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z uszkodzonym słuchem.
3.        Promowanie szeroko pojętej idei integracji osób z uszkodzonym słuchem w społeczeństwie.
4.        Prowadzenie działalności charytatywnej.
5.        Podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom z uszkodzonym słuchem ich rodzinom i opiekunom.
6.        Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
7.        Promocja i organizacja wolontariatu.
 

§ 10

Swoje cele Misja realizuje przez:

 1. Prowadzenie na rzecz osób z uszkodzonym słuchem poradnictwa w zakresie pomocy duchowej, psychologicznej, społecznej, oświatowej, medycznej, życia rodzinnego i prawnej dotyczącej uprawnień osób z uszkodzonym słuchem.
 2. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z uszkodzonym słuchem.
 3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wyrównania szans do pełnego udziału osób z uszkodzonym słuchem w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w życiu swoich wspólnot parafialnych.
 4. Organizacja rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z uszkodzonym słuchem, osób związanych ze środowiskiem osób niesłyszących lub osób działających na ich rzecz, także w ramach duszpasterstwa niesłyszących.
 5. Organizowanie spotkań i imprez o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym.
 6. Wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych.
 7. Reprezentowanie interesów osób z uszkodzonym słuchem wobec władz publicznych.
 8. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie imprez o charakterze charytatywnym.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, kulturalnej.
 10. Wykorzystanie środków przekazu społecznego.
 11. Podejmowanie działań badawczych, informacyjnych i szkoleniowych na temat zagadnień związanych z uszkodzeniem słuchu.
 12. Organizowanie konferencji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych, prelekcji i seminariów.
 13. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o takich samych, lub podobnych celach i założeniach, w kraju i za granicą zwłaszcza z:

a)    Diecezjalnym Duszpasterzem Niesłyszących oraz duszpasterzami rejonowymi w Diecezji Gliwickiej,

b)   ośrodkami duszpasterstwa niesłyszących w kraju i za granicą,

c)    parafiami i innymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła Katolickiego,

d)   Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, Gliwickim Stowarzyszeniem Niesłyszących, Bytomskim Stowarzyszeniem Niesłyszących oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby z uszkodzonym słuchem,

e)    publicznymi i niepublicznymi szkołami stopnia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego dla niesłyszących,

f)    szkołami i uczelniami wyższymi, w tym Seminariami Duchownymi,

g)   publicznymi i niepublicznymi zakładami kształcenia,

h)   organizacjami samorządowymi,

i)     władzami publicznymi.

 1. Gromadzenie dotacji, darów, zapisów, świadczeń na rzecz osób z uszkodzonym słuchem.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z celami statutowymi Misji oraz odpłatnej działalności statutowej, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cały dochód z tej działalności może być przeznaczony jedynie do realizacji celów statutowych.
 3. Prowadzenie innych form działalności mogących służyć celom oraz realizacji zadań Misji.
 

§ 11a

Cele i formy działania opisane w § 9-10 realizowane przez Misję należą do sfery działań publicznych wymienionych w artykule 4 ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i obejmują zadania w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności charytatywnej,
 3. ochrony i promocji zdrowia,
 4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 9. promocji i organizacji wolontariatu.

 

§ 11b

Opisane w § 11a formy działania Misja realizuje jako nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:

 1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną. [PKD 94.99.Z]
 2. Działalność organizacji religijnych. [PKD 94.91.Z]
 3. Pomoc społeczną bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. [PKD 88.10.Z]
 4. Pozostała pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana[PKD 88.99.Z]
 5. Działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników. [PKD 78.10.Z]
 6. Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowaną. [PKD 86.90.E]
 7. Działalność związana z tłumaczeniami. [PKD 74.30.Z]
 8. Działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów. [PKD 82.30.Z]
 9. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. [PKD 85.51.Z]
 10. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. [PKD 85.52.Z]
 11. Działalność wspomagającą edukację. [PKD 85.60.Z]
 12. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. [PKD 58.14.Z]
 13. Wydawanie książek. [PKD 58.11.Z]
 14. Działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. [PKD 59.11.Z]
 15. Pozostałą działalność wydawniczą. [PKD 58.19.Z]
 16. Działalność związaną z projekcją filmów. [PKD 59.14.Z]
 17. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych. [PKD 60.20.Z]
 18. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.). [PKD 93.21.Z]
 19. Działalność organizatorów turystyki. [PKD 79.12.Z]
 
§ 11c

W przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych działania wymienione w § 11b p. 6-19 wchodzą w zakres odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 12

 1. Dla realizacji swych celów i zadań Misja może, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawnych, tworzyć, prowadzić i likwidować, w ramach swych struktur wewnętrznych następujące jednostki organizacyjne:

a)    ośrodki i placówki badawcze, kulturalne i oświatowe, w tym ośrodki i placówki wychowawcze, ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego oraz ośrodki i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli,

b)   świetlice i warsztaty dla osób z wadą słuchu,

c)    ośrodki i placówki diagnostyczne i rehabilitacyjne,

d)   ośrodki i placówki rekreacyjne,

e)    ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom z uszkodzonym słuchem,

f)    ośrodki i placówki wydawnicze,

g)   ośrodki i placówki redakcyjne.

 1. Prowadzone przez Misję jednostki organizacyjne funkcjonują w ramach jej struktur wewnętrznych, podlegając kierownictwu Zarządu Misji, i nie posiadają samodzielnej osobowości prawnej.
 2. Prowadzone przez Misję jednostki organizacyjne są powoływane, kierowane oraz likwidowane przez Zarząd Misji.
 3. Zarząd Misji powołując poszczególne jednostki organizacyjne nadaje im statut, określający cele i zasady ich funkcjonowania.
 4. Prowadzone przez Misję jednostki organizacyjne w swej nazwie zawierają sformułowania jednoznacznie informujące o ich funkcjonowaniu w ramach struktur Misji.
 5. Majątek prowadzonych przez Misję jednostek organizacyjnych stanowi własność Misji. Zawieranie umów, aktów związanych z zarządzaniem majątkiem oraz składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych odbywa się zgodnie z § 44 niniejszego statutu.
 6. Kierowanie prowadzonymi przez Misję jednostkami organizacyjnymi Zarząd może powierzyć poszczególnym Członkom Misji oraz osobom niebędącym Członkami Misji, także na podstawie różnych form zatrudnienia.
 7. Osoby, którym powierzono kierowanie prowadzonymi przez Misję jednostkami organizacyjnymi, nie posiadają prawa do samodzielnego zawierania umów, podejmowania aktów związanych z zarządzaniem ich majątkiem oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 13

Członkowie Misji dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających
 3. honorowych.

 

§ 14

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, która identyfikuje się z celami Misji, posiadająca rekomendacje co najmniej dwóch Członków Misji. Członek Misji może należeć do innych organizacji.

 

§15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która identyfikuje się z celami Misji, lecz z różnych przyczyn nie może realizować praw wyborczych. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem wspierającym, jeśli uzyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 16

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Misji i przez Walne Zebranie zostanie obdarzona tym członkostwem.

 

§ 17

Członkostwo zwyczajne nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i nadaniu członkostwa uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§ 18

Członkostwo wspierające nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji i nadaniu członkostwa uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§19

Członek wspierający, będący osobą pełnoletnią, zostaje członkiem zwyczajnym, nabywając prawa wyborcze po złożeniu pisemnej deklaracji i nadaniu członkostwa uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

§20

Członek zwyczajny może zostać członkiem wspierającym Misji po złożeniu pisemnego oświadczenia. Zmiana statusu odbywa się automatycznie po wpłynięciu oświadczenia do Zarządu Misji.

 

§21

Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu bądź Biskupa Gliwickiego, Walne Zebranie uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 22

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)        uczestniczenia w organizowanych przez Misję zebraniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Misji. Z zastrzeżeniem, iż część z tych działań może być związana z odpłatnością,

2)        czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Misji,

3)        zgłaszania wniosków i propozycji do władz Misji,

4)        zwolnienia przez Zarząd z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 23

Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:

1)        przestrzegania postanowień statutu, oraz uchwał podjętych przez władze Misji,

2)        wspierania działalności Misji,

3)        brania udziału w pracach Misji,

4)        dbania o własną formację intelektualną i duchową w zakresie zgodnym z celami określonymi w statucie Misji,

5)        regularnego opłacania składek członkowskich,

6)        informowania Zarządu Misji o każdorazowej zmianie danych kontaktowych.

 

§ 24

Członkowie honorowi korzystają z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§25

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnych i biernych praw wyborczych.

 

§ 26

Utrata członkostwa następuje po:

 1. Złożeniu na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji.
 2. Wykluczeniu uchwałą Zarządu podjętą w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, motywowaną :

a)      działalnością członka sprzeczną ze statutem i celami Misji,

b)      zaleganiu w opłacaniu składek członkowskich przez rok,

c)      pisemnym wnioskiem Asystenta Kościelnego lub 2/3 ogółu członków Misji.

d)     utraty praw publicznych na mocy wyroku sądowego.

 1. Śmierci członka Misji.

 

§27

Osoba wykluczona z Misji jest informowana o tym fakcie przez Zarząd Misji w terminie
14 dni od daty podjęcia uchwały o skreśleniu.

 

§ 28

Członek po podjęciu uchwały o wykluczeniu z Misji ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisma, o którym mowa w §27. Do czasu zwołania Walnego Zebrania członek jest zawieszony w prawach członka. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE I STRUKTURA MISJI

 

§ 29

Władzami Misji są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 30

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji dokonuje się wg zasad wyboru do władz Misji.

 

§ 31

Uchwały władz Misji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz.

 

 

§ 32

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

 

§ 33

Zarząd zwołuje co 5 lat Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze, a co roku Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawcze.

 

§ 34

Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, Dyrektora Misji, Asystenta Kościelnego lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych z podaniem celu zwołania tego zebrania.

 

§ 35

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia swoich członków z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

§ 36

Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni Misji. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Misji, uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie. System ten nie dotyczy zmian statutu i rozwiązania Misji.
 2. Wybory na stanowisko Dyrektora Misji, członków Zarządu Misji i członków Komisji Rewizyjnej oraz odwołanie powyższych władz są dokonywane przez Walne Zebranie  w głosowaniu tajnym. Nad poprawnością przebiegu głosowania czuwa Komisja Skrutacyjna, powołana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym spośród osób, które nie kandydują do Władz Misji.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)    uchwalanie programu działania Misji;

b)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

d)   udzielanie absolutorium Zarządowi;

e)    wybór, a w razie potrzeby przedterminowe odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; w przypadku ustąpienia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie przeprowadza wybory uzupełniające;

f)    uchwalanie zmian statutu;

g)   podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Misji;

h)   ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania;

i)     podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Misji;

j)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;

k)   nadawanie członkostwa honorowego Misji.

 1. Decyzje personalne Walne Zebranie podejmuje w głosowaniu tajnym przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zarząd Misji informuje wszystkich Członków o uchwałach podjętych w czasie Walnego Zebrania w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pocztową.

 

§ 37

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Misji.

 1. W skład Zarządu Misji wchodzą: Dyrektor Misji, Zastępca Dyrektora oraz Członkowie Zarządu.
 2. Asystent Kościelny, jeżeli jest członkiem zwyczajnym Misji, posiada pełne prawa i obowiązki członka zwyczajnego Misji i może być wybrany do składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Asystent Kościelny, nie będący wybranym przez Walne Zebranie do składu Zarządu, ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Zarząd Misji liczy od 3 do 7 osób. Liczebność Zarządu w danej kadencji określa uchwałą Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
 4. Walne Zebranie może zmienić liczebność Zarządu w trakcie trwania kadencji na wniosek Dyrektora Misji lub Komisji Rewizyjnej, z zachowaniem postanowień pt. 3. W razie potrzeby Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających.
 5. Dyrektora Misji oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje Walne Zebranie w odrębnych głosowaniach tajnych.
 6. Zastępcę Dyrektora wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, które powinno odbyć się w terminie do 7 dni od wyborów.
 8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na kwartał i są protokołowane. Zarząd informuje Asystenta Kościelnego nie będącego członkiem Zarządu o swoim zebraniu w takim samym terminie, w jakim zostali powiadomieni pozostali członkowie Zarządu.
 9. Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Dyrektora Misji.
 10. Do ważności obrad Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora.
 11. Zarząd ma obowiązek przynajmniej raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem.
 12. Do kompetencji Zarządu należy:

a)    reprezentowanie Misji na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

b)   zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań;

c)    kierowanie bieżącą działalnością Misji zgodnie ze statutem, wskazaniami i uchwałami Walnego Zebrania;

d)   opracowywanie i realizowanie rocznych planów działalności Misji;

e)    zarządzanie majątkiem i funduszami Misji;

f)    przyjmowanie nowych członków oraz rezygnacji z członkostwa;

g)   inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.

h)   powoływanie, kierowanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 12 niniejszego statutu.

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 38

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Misji.

 1. Komisję rewizyjną powołuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Misji w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru
 4. 4.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. 6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. jedynie na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia, przyznającej im takie uprawnienie
 7. Komisja Rewizyjna zbiera się przynajmniej jeden raz w roku.
 8. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a)        kontrola działalności statutowej i finansowej Misji;

b)        przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych pozostałym władzom Misji;

c)        kontrola opłacania składek członkowskich;

d)       składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków;

e)        składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi;

f)         uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK MISJI

 

§ 39

Właścicielem majątku jest Misja, jako osoba prawna.

 

§40

Na majątek Misji składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 41

Na nieruchomości i ruchomości składają się darowizny, zapisy oraz majątek trwały zakupiony przez Misję.

 

 

§ 42

Na fundusze Misji składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. wpływy ze zbiórek,
 4. wpływy z działalności statutowej,
 5. zapisy i świadczenia na rzecz Misji,
 6. dotacje państwowe i samorządowe,
 7. odpisy podatkowe na cele statutowe,
 8. dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego służącej wyłącznie celom statutowym,
 9. inne wpływy.

 

§ 43

 1. Wszelkie dochody wymienione w § 41-42 przeznaczone są na działalność statutową Misji.
 2. Zabronione jest w szczególności:
 3. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Misji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Misji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
 4. przekazywania majątku Misji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywanie majątku Misji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Misji;
 6. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Misji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 44

 1. Do zawierania umów, aktów związanych z zarządzaniem majątkiem Misji oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty dwóch tysięcy złotych upoważniony jest Dyrektor lub Członek Zarządu upoważniony uchwałą Zarządu.
 2. Do ważności zawierania umów, aktów związanych z zarządzaniem majątkiem Misji oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych na kwotę przewyższającą dwa tysiące złotych konieczne jest współdziałanie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora oraz Członka Zarządu Misji. Możliwe jest współdziałanie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora.
 3. Do ważności zawierania umów oraz składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych w których stroną jest Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, bądź osoba pozostająca do wyżej wymienionych w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia konieczna jest uchwała Walnego Zebrania, podjęta w głosowaniu jawnym, przy zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. oraz wybór pełnomocnika Walnego Zebrania, który będzie upoważniony do zawarcia takiej umowy z którąkolwiek osobą wymienioną powyżej.

 

§ 45

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 

§ 46

Sprawozdanie finansowe składane jest w formie pisemnej do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego przed:

 1. Komisją Rewizyjną,
 2. Walnym Zebraniem Członków,
 3. Biskupem Gliwickim.

 

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 47

 1. Misja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej jest organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu języka migowego i systemu językowo-migowego, tzn. w zakresie:

- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B]

- nauka języków obcych [ PKD 85.59.A].

 1. Prowadzeniem działalności gospodarczej kieruje Zarząd Misji.

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE MISJI

 

§ 48

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Misji podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 49

Wszelkie zmiany dotyczące statutu Misji zatwierdza Biskup Gliwicki.

§ 50

W przypadku rozwiązania Misji, Walne Zebranie, za aprobatą Biskupa Gliwickiego, zadecyduje o przeznaczeniu majątku oraz powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Misji.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

 

§ 51

W przypadku działania Misji niezgodnego z obowiązującą nauką Kościoła Katolickiego lub w sposób zagrażający dobremu imieniu Kościoła, Biskup Gliwicki aprobujący statut Misji wycofuje swoją aprobatę, powiadamiając o tym sąd rejestrujący działalność Misji. W takim wypadku Misja ulega rozwiązaniu.

 

§ 52

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc Statut Katolickiej Misji dla Niesłyszących z dnia 26.03.2011r.

 

Bytom, 21 czerwca 2014r.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie Twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Więcej...