Najważniejsze dzieła Marcina Lutra

Czasami pewni ludzie potrafią swoimi dziełami zmienić świat, a pisma tych autorów są kluczowe dla zrozumienia świata po wiekach. Jeśli mówimy o autorach religijnych, to jednym z najistotniejszych jest Luter, którego dzieło było w stanie zmienić myśl zachodnią i stworzyć nowe religie w państwach takich jak Wielka Brytania, czy Niemcy.

Dziewięćdziesiąt pięć tez: najważniejsze dzieło Lutra

Jeśli mówimy o najważniejszych dziełach Lutra, to tym, które musimy wyjaśnić najbardziej wyczerpująco, jest Dziewięćdziesiąt pięć tez, będących tym, od którego rozpoczął się cały proces reformacji.

W czasach, gdy Lutr był profesorem, napisał serię tekstów na temat sprzedaży przez Kościół odpustów, czyli rodzaju boskiego ułaskawienia, które Kościół sprzedawał ludziom zamożnym. Tezy te były przeznaczone do dyskusji, zostały początkowo wywieszone na jednych z drzwi jego uczelni, bez zamiaru ich nagłośnienia. Dzieła te miały jednak duży wpływ, więc Luter wysłał je do arcybiskupa Moguncji i rozwiesił po całym mieście. W krótkim czasie dzieło zostało skopiowane i rozesłane po całym Świętym Cesarstwie Rzymskim i dużej części Europy. Artykuł wpływach Lutra w Polsce przygotował portal infotarnow.pl

Dzieło to mówi o myśli Lutra, że pokuta w celu uleczenia grzechów musi wynikać z wiary człowieka. Według Lutra sakrament spowiedzi i odpusty, będące wpłatami na rzecz Kościoła w celu oczyszczenia duszy, były złem, które należy zlikwidować, gdyż ich istnienie oznaczało, że chrześcijanie nie oczyszczali prawdziwie swoich grzechów poprzez pokutę.

Inne dzieła Marcina Lutra

Mały katechizm Lutra

Jest to katechizm napisany przez Lutra w 1529 roku, który stanowi część głównych dzieł luteranizmu, a jego zadaniem jest służyć do religijnego nauczania nieletnich. Zawiera dziesięć przykazań, Credo Apostolskie, Modlitwę Pańską oraz sakramenty chrztu i Eucharystii. Tekst ten przetrwał do dnia dzisiejszego i służy przede wszystkim do kształcenia młodzieży, dlatego nadaje się dla każdego, kto chce po raz pierwszy wejść w luteranizm.

Duży katechizm Lutra

Kolejny katechizm napisany przez Lutra w 1529 r. i składający się z licznych pism Lutra na temat świętych tekstów składających się na Biblię. Tekst ten działa na rzecz osób duchownych i służy umożliwieniu im wykonywania aktów przed wiernymi.

Artykuły Schmalkaldzkie

Jest to streszczenie doktryny Lutra napisane w 1527 roku, którego funkcją było przedstawienie jej Lidze Schmalkaldzkiej, grupie protestanckich książąt Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dziś teksty te należą do zbioru ksiąg stanowiących część doktryny luterańskiej, choć w tamtych czasach ich funkcja polegała jedynie na tym, że były pismem dla książąt protestanckich, aby mogli konfrontować się z katolickimi monarchami w obronie swojej wiary.